• alkoholizm, zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna ?
  • szukasz pozwu rozwodowego lub informacji prawnej ?
  • podział majątku ? alimenty ? nie wiesz co z dziećmi ?

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez witrynę internetową www.przedrozwodem.pl


§1

1. Operatorem prowadzącym witrynę internetową przedrozwodem.pl i świadczącym usługi drogą elektroniczną określone w niniejszym regulaminie jest MMC SERVICES, z siedzibą w Trzebnicy ul. Ogrodowa 25/3, posługujący się numerem REGON 020266981.
2. Regulamin niniejszy określa rodzaje, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora oraz warunki i sposób korzystania z witryny internetowej przedrozwodem.pl, tryb postępowania reklamacyjnego, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. W każdym przypadku użycia w niniejszym regulaminie sformułowania „witryna internetowa” dotyczy ono serwisu internetowego przedrozwodem.pl.
4. Użytkownikiem jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna albo osoba nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z zasobów witryny internetowej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.
5. Kod SMS jest ośmioznakowym ciągiem liter lub cyfr umożliwiający Użytkownikowi po wpisaniu go w odpowiednie miejsce w witrynie internetowej dostęp do dokumentów i opracowań zamieszczonych w tej witrynie w ramach usługi „Dostęp do treści płatnych”.
6. W przypadku usług innych niż „Dostęp do treści płatnych”, Użytkownik wyraża zgodę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
7. Usługą są płatne lub nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika związane z funkcjonowaniem witryny internetowej.
8. W każdym przypadku użycia w niniejszym regulaminie sformułowania „Utwór” dotyczy ono każdego opracowania lub dokumentu przekazanego przez Operatora Użytkownikowi w wykonaniu usługi.

§2

1. Zamawiając dostępne Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z ich opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
2. Aby korzystać z witryny internetowej należy posiadać przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji wyższej lub równej niż 6.0 lub przeglądarkę internetową Firefox w wersji wyższej lub równej 2.0. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w przypadku korzystania z innych aniżeli wyżej wymienione przeglądarki.
3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych poprzez pocztę elektroniczną jest powiązane z posiadaniem przez Użytkownika aktualnego i poprawnie działającego konta poczty elektronicznej.

§3

1. Operator nie gromadzi danych osobowych, a wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem są chronione i nie będą wykorzystywane przez Operatora do innych celów. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Do ochrony danych osobowych i ich przetwarzania uzyskanych podczas świadczenia usług przez Operatora stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4

1. Informacje zawarte w witrynie internetowej oraz przekazywane Użytkownikowi w ramach świadczonych przez Operatora Usług mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady albo opinii prawnej. Operator działa z najwyższą starannością, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na witrynie internetowej lub przekazywane w ramach prowadzonych usług Użytkownikowi, oraz za sposób oraz skutki ich wykorzystania. Treści zawarte na witrynie lub przekazywane Użytkownikowi w ramach wprowadzonych usług, a także skutki ich wykorzystania nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Operatora.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na witrynie internetowej lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów i opracowań w ramach usług.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majatkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika w skutek korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez witrynę internetową.

§5

1. Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej polegają na odpłatnym udostępnianiu Użytkownikowi drogą elektroniczną zasobów witryny internetowej w tym wzorów dokumentów i opracowań umieszczonych w witrynie internetowej w ramach usługi „Dostęp do treści płatnych”, a także na umożliwieniu korzystania z usługi „Informacja prawna”.
2. Odpłatność za zamówioną przez użytkownika usługę następuje z góry.
3. Korzystanie z usługi „Dostęp do treści płatnych” możliwe jest tylko w ramach następujących sieci komórkowych operatorów Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.
4. Koszt usługi „Dostęp do treści płatnych” wynosi:
a) 7,38 PLN z VAT dla usługi "WZORY + OPRACOWANIE" i związany jest z wysłaniem SMS na numer 76068 o treści AP.OPRA,
Uzyskanie dostępu do wzorów oraz opracowania w ramach usługi „Dostęp do treści płatnych” możliwe jest tylko poprzez wysłanie SMS. Otrzymanie kodu dostępu umożliwi zalogowanie do treści płatnych w ramach usługi „Dostęp do treści płatnych”. Kod dostępu ważny jest dla usługi "WZORY + OPRACOWANIE" 120 godzin od momentu otrzymania kodu .
5. Wysłanie SMS na numer 76068 o treści AP.OPRA
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a) akceptację niniejszego regulaminu
b) przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi „Dostęp do treści płatnych”
c) przesłanie na numer telefonu komórkowego, z którego wysłany został SMS aktywujący usługę „Dostęp do treści płatnych”, zwrotnego SMS z kodem dostępu
6. Operator nie wystawia faktury za usługę „Dostęp do treści płatnych”. Fakturę dla Użytkownika za wysłanie SMS wystawić może tylko Operator telefonii komórkowej świadczący usługi w ramach swojej działalności telekomunikacyjnej.
7. Opłata za wysłanie SMS aktywującego usługę „Dostęp do treści płatnych” nie podlega w żadnym wypadku zwrotowi.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania SMS aktywacyjnego i odebrania SMS z kodem.
9. Usługa „Informacja prawna” polega na możliwości: zamówienia pisemnej opinii, dokumentu, bądź zadania pytania lub zamówienia opracowania informacji prawnej. Wymieniony zakres usługi możliwy jest jedynie w przypadku podania przez Użytkownika dokłądnego i szczegółowego opisu stanu faktycznego którego zapytanie lub zamawiane pismo lub dokument dotyczy.
10. Termin realizacji usługi oraz wycena usługi „Informacja prawna” ustalany będzie z Użytkownikiem za każdym razem przez Operatora indywidualnie.
11. Odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania w ramach usługi „Informacja prawna” mają charakter informacji prawnej, a nie porady lub opinii prawnej. Jednocześnie Operator zastrzega, iż przekazane drogą elektroniczną dokumenty w tym opinie, analizy, pozwy, i inne dokumenty przekazywane do Użytkownika nie będą sporządzone przez adwokata czy radcę prawnego, jak również żaden z dokumentów nie będzie miał charakteru pełnomocnictwa.
12. Koszt usługi „Informacja prawna” będzie za każdym razem przedstawiany użytkownikowi indywidualnie i po sformułowaniu przez niego zapytania. Sformułowanie przez użytkownika zapytania i przekazanie go Operatorowi spowoduje przekazanie użytkownikowi informacji o opłacie za przedstawienie pisemnej analizy albo odpowiedzi, nie mniejszej niż 30 PLN + VAT. Dokonanie wstępnej analizy kosztów związanych z wykonaniem usługi „Porady prawne” jest bezpłatne i nie rodzi żadnych konsekwencji. Dokonanie zapłaty przez użytkownika kwoty wskazanej przez Operatora rodzi po stronie Operatora obowiązek do przekazania pisemnej analizy albo odpowiedzi Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, w terminie 4 dni roboczych od chwili wpłynięcia środków na rachunek bankowy Operatora o numerze 98 1050 1575 1000 0090 6848 8890.
13. W ramach usługi „Informacja prawna” przy zadawaniu pytania lub wniosku o opinię, poradę, dokument Użytkownik zobowiązany jest podać w sposób jak najbardziej zwięzły stan faktyczny będący podstawą zapytania jak również określić zakres żądanej odpowiedzi. Użytkownik ponosi ryzyko nie przedstawienia wszystkich danych lub okoliczności istotnych z punktu widzenia odpowiedzi. W informacji o opłacie za przedstawienie pisemnej analizy albo odpowiedzi Operator może zadać Użytkownikowi pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego.
14. W ramach usługi „Informacja prawna” Użytkownik zobowiązany jest do podania danych adresu pocztu elektronicznej na którą będą przekazywane przez Operatora informacje.
15. Uiszczenie należności na rzecz Operatora nastąpić może poprzez przelanie środków na rachunek bankowy przekazany Użytkownikowi drogą elektroniczną lub kartą kredytową.
16. Operator odmówi udzielenia Usługi „Informacja prawna” jeśli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady etyki zawodowej, a może odmówić udzielania porady, jeżeli uzna, iż udzielenie porady wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy odpowiednich do udzielenia porady. W takim wypadku poinformuje Użytkownika o niemożliwości udzielenia porady z podaniem przyczyny.
17. W momencie dokonania opłaty następuje zawarcie umowy pomiędzy stronami, na mocy, której Operator zobowiązuje się do przekazania na rzecz Użytkownika określonych dokumentów albo opracowań w ramach usługi „Informacja prawna”. 18. Z przyczyn niezależnych od Operatora termin realizacji pisemnego zlecenia albo udostępnienia wzoru pisma może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany ze wskazaniem następnego terminu.
19. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług w witrynie internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora.
20. Autorskie prawa majątkowe do Utworów podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Żaden z Utworów w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Operatora Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Operatora, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną, jak i karną.
21. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi „Informacja prawna” – udzielenia porady przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

§6

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do witryny internetowej wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
2. Operator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwatorskie lub związane z modyfikacją witryny internetowej lub z uwagi na konieczność wykonania innych niezbędnych prac. O takim czasowym zaprzestaniu poinformuje Użytkowników w witrynie internetowej z podaniem terminu ponownego rozpoczęcia świadczenia usług.
3. Korzystanie z witryny internetowej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§7

1. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów portalu powinny być za pomocą drogi elektronicznej na adres info@przedrozwodem.pl ze wskazaniem przedmiotu reklamacji, podstaw faktycznych uzasadniających ich zgłoszenie wraz ze określeniem podmiotu składającego reklamację z podaniem imienia i nazwiska reklamującego ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, a także numeru abonenckiego z którego wysłano SMS dla Usługi „Dostęp do treści płatnych” wraz datą i godziną jego wysłania oraz zakresu żądania w terminie 1 dnia roboczego od momentu zaistnienia zdarzenia powodującego reklamację.
2. Reklamacje rozpatruje Operator. Reklamacje nie zawierające danych określonych w ust.1 lub złożone po terminie określonym w ust.1 nie będą rozpoznawane.
3. Operator rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 1. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Operator wezwał Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. Brak rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni roboczych nie oznacza uznania reklamacji.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika. W terminie 7 dni Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi czy akceptuje propozycję Operatora.

§8

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2011.
2. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie.
3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacje o treści zmian niniejszego regulaminu będą zamieszczane niezwłocznie w witrynie internetowej i będą obowiązywać po upływie 3 dni od dnia ich umieszczenia.
4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie do umowy stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego regulaminu lub wykonywania usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
6. Prawo dochodzenia roszczeń o których mowa w ust.5 przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

Popularne tagi

pozew rozwodowy

 

pozew rozwodowy wzór

 

wysokość alimentów

 
jak napisać pozew rozwodowy
 
rozdzielność majątkowa
 
rozwód bez orzekania o winie
 

pozew wzór

 

wzór pozwu rozwodowego

 

podział majątku

 

pozwy rozwodowe

 

separacja

 

rozwód

 
rozwód z orzekaniem o winie

Copyright 2010-2013 www.przedrozwodem.pl Wszytkie prawa zastrzeżone.