• alkoholizm, zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna ?
  • szukasz pozwu rozwodowego lub informacji prawnej ?
  • podział majątku ? alimenty ? nie wiesz co z dziećmi ?

Prawo

Rozwód a separacja

Do 16.12.1999r. separacja małżonków była wyłącznie w sferze faktów tzw. separacja faktyczna, która miała pewne skutki dla sytuacji małżeństwa jednak nie było możliwości dokonania formalnego aktu ustanawiającego separację. Od wskazanej daty, na skutek nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na skutek chęci zapewnienia alternatywy rozwodu dla osób, którym światopogląd nie pozwalał na orzekanie rozwodu, jak również na skutek uznania, że tego typu instytucja może być katalizatorem zmian w małżeństwie, w którym nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego, występuje możliwość żądania orzeczenia separacji. Normatywne cechy separacji stanowią o dużym podobieństwie do rozwodu, w szczególności, że przy regulacji separacji zastosowano odesłania do regulacji rozwodu. Przesłanką separacji jest powstanie stanu zupełnego rozkładu pożycia. Nie występuje tu zatem przesłanka w postaci trwałości rozkładu, która występuje przy rozwodzie. Okolicznościami wyłączającymi orzeczenie separacji są:
a) sprzeczność takiego rozstrzygnięcia z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków (art.612§2 k.r.o.);
b) sprzeczność takiego orzeczenie z innych względów z zasadami współżycia społecznego (art.612§2 k.r.o.)

Nie występuje zatem w tym przypadku - a jak to jest przy rozwodzie – negatywna przesłanka w postaci żądania orzeczenia przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu. Nie zmienia to jednak zasady, że również podczas orzekania o separacji sąd musi orzekać o winie, gdyż ma to skutki dla wzajemnej alimentacji małżonków. Wskazując na skutki orzeczenie separacji, to należy podkreślić, że jako zasadę przyjęto, że orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód chyba, że ustawa stanowi inaczej. Ogólnie skutki to:
a) Występuje bezwzględny zakaz zawierania małżeństwa przez któregokolwiek z małżonków;
b) Gdy wymagają tego względy słuszności, separowani małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy;
c) Do wzajemnej alimentacji małżonków nie stosuje się ograniczeń z art.60§3 k.r.o. tzn. ustania tego obowiązku po zawarciu nowego małżeństwa, czy też okresu 5 lat od orzeczenia separacji;
d) Pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej;
e) Nie stosuje się domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji;
f) Małżonek spadkodawcy pozostającego w separacji nie jest powołany do dziedziczenia z mocy ustawy

Całość artykułu dostępna po wykupieniu usługi "Dostęp do treści płatnych"opracowanie: Zespół Prawników serwisu www.przedrozwodem.pl

Popularne tagi

pozew rozwodowy

 

pozew rozwodowy wzór

 

wysokość alimentów

 
jak napisać pozew rozwodowy
 
rozdzielność majątkowa
 
rozwód bez orzekania o winie
 

pozew wzór

 

wzór pozwu rozwodowego

 

podział majątku

 

pozwy rozwodowe

 

separacja

 

rozwód

 
rozwód z orzekaniem o winie

Copyright 2010-2013 www.przedrozwodem.pl Wszytkie prawa zastrzeżone.