• alkoholizm, zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna ?
  • szukasz pozwu rozwodowego lub informacji prawnej ?
  • podział majątku ? alimenty ? nie wiesz co z dziećmi ?

Prawo

Co jest rozwód ?

Rozwód jest jedną z możliwości ustania małżeństwa. Ustania ze skutkami odnoszącymi się do sytuacji małżonków ich dzieci i majątku na przyszłość od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o rozwodzie. Od rozwodu odróżnić trzeba stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (w sytuacjach, w których nie zostały zachowane przesłanki określone w art.1 k.r.o.) oraz unieważnienie małżeństwa (w sytuacjach określonych w art.9-22 k.r.o. tj. m.in. zawarcia małżeństwa przez osobę nie posiadającą odpowiedniego wieku, zawarcie małżeństwa przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie, zawarcie małżeństwa przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, zawarcie małżeństwa z osobą pozostającą już w związku małżeńskim, zawarcie małżeństwa pomiędzy krewnymi w linii prostej, rodzeństwem albo powinowatymi w linii prostej, przysposabiającym i przysposabianym, złożenia oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego pod wpływem groźby, błędu co do tożsamości drugiej osoby, w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli). Poza rozwodem z ustaniem małżeństwa mamy do czynienia w sytuacji, w której jeden z małżonków został uznany za zmarłego, a kiedy to następuje domniemanie, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego oznaczona została jako chwila jego śmierci. Jak już wspomniano orzeczenie rozwodu powoduje ustanie związku małżeńskiego, ale również pociąga za sobą skutki w zakresie stosunków majątkowych, osobistych oraz stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. Z uwagi, iż faktem małżeństwa związane są również skutki w innych dziedzinach prawa karnego, cywilnego, podatkowego i in., to również rozwód pociąga określone skutki na gruncie innych gałęzi prawa.

Przesłanki orzeczenia rozwodu.

Uwzględniając konstytucyjną zasadę ochrony małżeństwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możności doprowadzenia do ustania małżeństwa, jeżeli z określonych przyczyn nie spełnia ono roli jaka przyświeca mu z punktu widzenia dobra społecznego oraz indywidualnego, ustawodawca dopuścił możliwość orzekania o rozwodzie. W przeciwieństwie o do zawarcia związku małżeńskiego (do którego wystarczy złożenie odpowiednich oświadczeń woli przed odpowiednim organem państwa) do rozwodu nie jest wystarczające złożenie oświadczeń małżonków, a konieczne jest zbadanie sprawy przez niezawisły i niezależny sąd, w celu ustalenia prawidłowego stanu faktycznego i stwierdzenia, czy zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu. Nie można, bowiem zapominać, że takie badanie musi nastąpić, gdyż rozwód pociąga za sobą szereg skutków w różnych gałęziach prawa, a nie tylko powoduje ustanie małżeństwa. Przesłanką, której zaistnienie umożliwia sądowi orzeczenie rozwodu na żądanie któregokolwiek z małżonków jest wystąpienie stanu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. W tym aspekcie zupełność rozkładu pożycia oceniana jest w trzech płaszczyznach:
-psychologicznej;
-fizycznej;
-gospodarczej; (art.56 ust.1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)

Całość artykułu dostępna po wykupieniu usługi "Dostęp do treści płatnych"opracowanie: Zespół Prawników serwisu www.przedrozwodem.pl

Popularne tagi

pozew rozwodowy

 

pozew rozwodowy wzór

 

wysokość alimentów

 
jak napisać pozew rozwodowy
 
rozdzielność majątkowa
 
rozwód bez orzekania o winie
 

pozew wzór

 

wzór pozwu rozwodowego

 

podział majątku

 

pozwy rozwodowe

 

separacja

 

rozwód

 
rozwód z orzekaniem o winie

Copyright 2010-2013 www.przedrozwodem.pl Wszytkie prawa zastrzeżone.