• alkoholizm, zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna ?
  • szukasz pozwu rozwodowego lub informacji prawnej ?
  • podział majątku ? alimenty ? nie wiesz co z dziećmi ?

Prawo

Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie stronWrocław, dnia 03.01.2014

Sąd okręgowy
XII Wydział Cywilny Rodzinny
we Wrocławiu(1)
ul. Sądowa 1
50-146 Wrocław

 

powódka: Marzena Kowalska zamieszkała we Wrocławiu
                przy ul. Nowackiego 12/88, 50-288 Wrocław(2)


pozwany: Jakub Kowalski amieszkały w Trzebnicy
                przy ul. Gdańskiej 12/2, 55-108 Trzebnica(3) 

POZEW O ROZWÓDw imieniu własnym wnoszę o:


1. Rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu 13.10.2008 przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich (za aktem małżeństwa nr kk/2008/198)(4) przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron.


2. Obciążenie stron kosztami postępowania po połowie.


 

UZASADNIENIE


Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Obornikach Śląskich w dniu 13.10.2008.dowód:
- odpis skrócony aktu małżeństwa,(5)W związku nie ma wspólnych dzieci. Strony nie posiadają również dzieci pozamałżeńskich oraz nie zawierały umów małżeńskich.(6)

Obecny stan więzi pomiędzy małżonkami, jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie rozwodu.
Strony poznały się w roku 2006 zamieszkały wspólnie we wrocławiu. w początkowym okresie trwania małżeństwa, między małżonkami nie występowały problemy, małżeństwo funkcjonowało prawidłowo i zgodnie.
Powódka pracowała w zakładach farmaceutycznych na stanowisku laborantki – gdzie pracuje do chwili obecnej. pozwany prowadził początkowo własną działalność gospodarczą, a następnie podjął zatrudnienie poza granicami kraju. można w tym miejscu wskazać, że podjęcie przez pozwanego pracy za granicą rozpoczęło rozkład pożycia. fakt mieszkania za granicami kraju, z oczywistych względów spowodowało jego stałą nieobecność przy powódce. pozwany od tego czasu podjęcia prawy w niemczech, przyjeżdżał do powódki wyłącznie na weekendy.

Zaczęły się również konflikty i nieporozumienia pomiędzy małżonkami, wynikające z niezgodności stron w zakresie celów życiowych oraz odmiennych zainteresowań. strony posiadały również różne kręgi znajomych, wywodzące się z obcych sobie środowisk. w tygodniu strony spędzały czas same, a w trakcie wspólnego przebywania w soboty i niedziele, nie potrafiły nawiązać odpowiedniego kontaktu. nasiliły się między nimi kłótnie, a małżonkowie nie potrafili podejmować wspólnych decyzji w najważniejszych kwestiach związanych z małżeństwem. oboje zauważyli, że nie są w stanie dalej funkcjonować w tym związku, jednakże starali się podjąć naprawę istniejącej sytuacji. prowadzili rozmowy w celu poprawy ich wzajemnych relacji, jednakże próby te nie przyniosły żadnych trwałych i pożądanych efektów. efektem tego było to, że strony coraz bardziej się od siebie oddalały.

Na skutek trwającego niezmiennie złego stanu pomiędzy stronami, powódka podjęła decyzję o odrębnym zamieszkaniu. od tego też czasu – kwietnia 2013 – ustało pomiędzy stronami współżycie fizyczne. Pozwany zaaprobował takie rozwiązanie. Wspólnie podjęli również działania mające na celu zaprzestanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Obecnie powódka pracuje w Przychodni Zdrowia i osiąga dochód w wysokości 2500 netto miesięcznie, zaś pozwany pracuje w na Stanowisku Kontrolera i osiąga dochód w wysokości 3500 netto.
Po wyprowadzeniu się powódki, strony nie utrzymują kontaktu ze sobą, a każde z małżonków prowadzi odrębne życie. Uczucie pomiędzy małżonkami również wygasło i nie widzą oni szans na dalsze trwanie związku. W sposób ugodowy rozstrzygnęli oni wszystkie pozostałe do ustalenia kwestie - w tym dotyczące majątku wspólnego.(7)


dowód:

- przesłuchanie stron.(8)


Reasumując trzeba stwierdzić, że pomiędzy małżonkami od ponad roku nie ma więzi psychicznej oraz fizycznej, zaś od maja 2013 nie ma pomiędzy nimi więzi gospodarczych. Doszło zatem do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, które powoduje zasadność orzeczenia rozwodu.

Z tych też względów wnoszę jak na wstępie.

Naklejono znaki opłaty sądowej w wysokości 600,- zł.(9)……………………………………………(10)
[PODPIS]załączniki:(11)
-odpis pozwu i załączników,
-odpis skrócony aktu małżeństwa

 

 

L E G E N D A


1. Pozew składamy do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego Rodzinnego w okręgu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. Jeżeli ta przesłanka nie ma miejsca, to wyłącznie właściwy jest Sąd zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej przesłanki nie jesteśmy w stanie wykazać, to wyłącznym jest Sąd zamieszkania strony powodowej. Pozew może zostać złożony osobiście w biurze podawczym konkretnego Sądu albo za pośrednictwem Poczty Polskiej poprzez nadanie przesyłki poleconej.

2. Należy tu podać miejsce zamieszkania strony wnoszącej pozew (powódki albo powoda).Istotne jest przy tym miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania, czyli faktyczne miejsce pobytu. Jeżeli chcemy, aby korespondencja przychodziła na inny adres niż adres zamieszkania to wskazujemy obok adresu zamieszkania również adres do doręczeń. Aby uniknąć kłopotów ważne, aby adresy były przedstawione konkretnie i najlepiej z kodem pocztowym.

3. W tym miejscu wskazujemy miejsce zamieszkania strony pozwanej (pozwanej albo pozwanego). W tym wypadku nie jesteśmy uprawnieni do wskazywania adresu do doręczeń, jednakże istotne jest podanie dokładnego adresu, gdyż przy nieprawidłowym albo niedokładnym wskazaniu może wystąpić niemożność rozpoczęcia sprawy.

4. Tu określamy żądanie i musimy wskazać, w jakiej miejscowości i kiedy został zawarty związek małżeński oraz przepisać z odpisu skróconego -> numer aktu małżeństwa.

5. Do pozwu konieczne jest dołączenie oryginału skróconego odpisu aktu małżeństwa.

6. W tym wypadku wzór odnosi się do sytuacji, kiedy strony nie posiadają wspólnych dzieci. W każdej sprawie rozwodowej istotne są wyłącznie wspólne małoletnie dzieci i nie ma konieczności wpisywania dzieci pełnoletnich albo pochodzących z innych związków. Ponadto należy wskazać, czy małżonkowie zawierali umowy (w formie notarialnej) dotyczące wspólnego majątku (np. rozszerzyli lub ograniczyli wspólność małżeńską). W tym konkretnym wzorze pozwu, mamy do czynienia z brakiem takich umów. Jeżeli jednak zostały takie zawarte, to należy to wskazać i załączyć ich kserokopie.

7. Wzór podany na stronie, podaje przykładowe wskazanie przyczyny rozkładu. Każda sprawa jest inna. Niemniej w sytuacji, kiedy występujemy z pozwem o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, należy skupić się na zwięzłym opisie stanu faktycznego związanego z małżeństwem tj. napisać kiedy strony się poznały, gdzie zamieszkiwały, od kiedy następował rozkład pożycia małżeńskiego i w skrócie opisać przyczyny tego rozkładu z uwzględnieniem kiedy nastąpił rozkład w aspekcie psychicznym (kiedy strony przestały się kochać), w aspekcie fizycznym (kiedy strony przestały współżyć) oraz w aspekcie gospodarczym (kiedy przestały być związane więzami ekonomicznymi). Określić również należy aktualną sytuację związaną z wykonywaniem albo brakiem pracy przez Strony. Trzeba pamiętać, aby wskazać na rozkład tego pożycia równolegle w tych trzech aspektach: aby był trwały i zupełny.

8. W każdej sprawie o rozwód, nawet przy sprawie ze zgodnym żądaniem bez orzekania o winie stron, Sąd musi przeprowadzić dowód z przesłuchania strony powodowej i strony pozwanej, podczas którego będzie ustalał występowanie przesłanek opisanych w uzasadnieniu (pkt.7)

9. Co do wysokości kosztów procesu. Wskazano w przykładzie na sposób zapłaty w postaci uiszczenia poprzez naklejenie znaków sądowych (do zakupienia w kasie Sądu). Możliwe jest również dokonania przelewu bankowego na rachunek Sądu i dołączenia do pozwu kopii potwierdzającego przelew. Jeszcze inny sposób to dokonanie wpłaty opłaty od pozwu w kasie Sądu.

10. Strona składająca pozew musi złożyć osobiście podpis na każdym egzemplarzu pozwu. Nie jest wymagana czytelność, jednakże nie może to być tzw. parafka. Ma to być podpis zwyczajowo składany przez daną osobę.

11. Należy sporządzić 3 egzemplarze – 1 dla Sądu, 1 dla strony pozwanej i 1 dla siebie. Przy składaniu w biurze podawczym Sądu -> należy pozostawić 2 egzeplarze. Na swojej kopii prosimy o potwierdzenie złożenia. W ten sam sposób należy postąpić z każdym załącznikiem, przy czym nie jest to wymagane przy odpisie skróconym aktu małżeństwa, gdyż ten składamy w oryginale i w 1 egzemplarzu dla Sądu.opracowanie: Zespół Prawników serwisu www.przedrozwodem.pl

Popularne tagi

pozew rozwodowy

 

pozew rozwodowy wzór

 

wysokość alimentów

 
jak napisać pozew rozwodowy
 
rozdzielność majątkowa
 
rozwód bez orzekania o winie
 

pozew wzór

 

wzór pozwu rozwodowego

 

podział majątku

 

pozwy rozwodowe

 

separacja

 

rozwód

 
rozwód z orzekaniem o winie

Copyright 2010-2013 www.przedrozwodem.pl Wszytkie prawa zastrzeżone.